Skip to main content

Om BIP

Foto : Louise Lundqvist

Om Bishozi International Program

BIP, är en demokratisk, ideell och allmännyttig kulturförening, som grundades i Ödsmål, Stenungsund 1997.

Föreningens syfte och mål är att initiera och driva nyskapande kulturutvecklingsprojekt, med tyngdvikt på jämställdhet och hållbar utveckling, som kan ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas, både som enskilda individer och tillsammans med andra, vilket i förlängningen bidrar till att hela samhällsstrukturer förändras.

Vi driver för närvarande, tillsammans med vår partnerorganisation i Uganda, Bishozi National Organisation, BNO, projekt i 20 byar, som finns i Ibanda, Kiruhura, Kamwenge, Buhweju, Kazo och Kyegwegwa distrikten i sydvästra Uganda. Alla grupper i de olika projektbyarna, som ansöker om att vara med i BNO, bildar föreningar med styrelse och stadgar och har ett medlemsantal på c:a 150 medlemmar.

För att få klarhet i de verkliga behov, som finns, har vi använt olika frigörande uttrycksmedel som musik och bild. Arbetet bygger på deltagarnas kreativitet och genomsyrar allt,som försiggår i våra projekt. Detta gav sig uttryck för första gången i byn Bishozi i januari 2004, när de marginaliserade kvinnorna i byn målade tillsammans, under konstnärlig ledning, med temat ”Hur kan vi själva förbättra våra levnadsvillkor i framtiden”. Under workshoppen framgick det tydligt i kvinnornas bilder och gruppsamtal att om de började studera och samarbeta i olika inkomstbringande kulturprojekt, så skulle de kunna minska fattigdomen samt öka jämställdheten och förbättra levnadsvillkoren väsentligt i sin by.

Många utvecklingsprojekt har satts igång allteftersom behoven framkommit. Som exempel kan nämnas Svenska Getbanken och Svenska Kobanken, som är knutna till vuxenutbildning för kvinnor, hönsprojektet för föräldralösa skolbarn, fårprojektet för flickor och olika bygg- vatten- och odlingsprojekt. Dessutom har BIP en fadderverksamhet, som hjälper ensamma barn och ungdomar att kunna gå i skolan och få en bra utbildning.

Allt vårt arbete är långsiktigt, men ibland gör vi enskilda nedslag såsom kreativa workshoppar och kulturevenemang. Dessa har så småningom fått samlingsnamnet Bishozi Art Movement, BAM, som under årens lopp bl.a. banat väg för ett flertal verksamheter, som tidigare var förbjudna, för kvinnor och flickor, men idag pågår i byarna. T.ex. cykelskolan, som lär kvinnorna att cykla, visselkörer (eftersom kvinnor tidigare kopplats ihop med djävulen om de visslade), damfotboll och trädklättring, som ansetts okvinnligt, och därför inte tillåtits, och kyckling äter nu alla till middag, (det fick inte kvinnor lov att äta tidigare). Detta har tagit udden av bakomliggande orsaker som häxeri, trolldom och förlegade stamregler, som tidigare stoppat kvinnors och flickors möjligheter till frihet.

Vi inkluderar också och synliggör personer med funktionsnedsättningar genom att bjuda in dem till aktiviteterna tillsammans med alla andra, vilket inte är så vanligt i byarna, där familjer ofta skäms för dem, som avviker från normen, och stänger in dem hemma.

Tillsammans blir medlemmarna i våra projektbyar, som tidigare uteslutits från att ta del av ekonomiska, sociala och politiska aktiviteter, en starkare röst i samhället. Ju fler vi blir desto mer kan vi påverka beslutsfattarna och demokratiska förändringar blir möjliga att genomföra.

Vi följer FN:s agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Foto: Nicholus Twesigye

Foto: Annette Rosati

Foto: Annette Rosati