Skip to main content

Bishozi

international program

Bishozi

International program

Foto : Annette Rosati

BIP är en demokratisk, ideell och allmännyttig kulturorganisation som grundades 1997.

Organisationen har som syfte och mål att initiera och driva demokratiska nyskapande kulturprojekt, med tyngdvikt på klimat och jämställdhet i fokus, som kan ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas både som enskilda individer och tillsammans med andra, vilket i förlängningen kan förändra hela samhällen.

För närvarande växer våra internationella kulturprojekt i Uganda hela tiden. BIP har tillsammans med BNO, vår partnerorganisation i Uganda, startat utvecklingsprojekt i 20 byar som heter Bishozi, Mbogo, Akati, Mirama, Ireme, Nyabigoye, Nyamarebe, Nsheshe, Omungare, Ngomba, Kyenshebashebe, Kakone, Moya, Kyantomo, Kyebashebe, Bigodi, Kababiro, Nyakambu, Nyakashaka och Kyaka. Dessa byar ligger i Ibanda, Kazo, Kiruhura, Kamwenge, Buhweju och Kyegwegwa distrikten.

Som exempel kan nämnas Svenska Getbanken som är knuten till vuxenutbildning för kvinnor, Svenska Kobanken och fårprojektet för tonårsflickor som alla är projekt med jämställdhet i fokus samt vatten- och odlingsprojekt med tyngdvikt på klimat och miljö.

Foto : Annette Rosati

våra projekt

BIP har som syfte och mål att initiera och driva nyskapande kulturutbytesprojekt som ger människor möjlighet att växa och utvecklas både som enskilda individer och tillsammans med andra, vilket i förlängningen kan förändra hela samhällen.

Vi samarbetar med kulturförvaltningar, skolor, studieförbund, ForumCiv/SIDA m.fl. men vi arbetar utan mellanhänder i direkt kontakt med målgrupperna i Uganda som har hand om sina egna utvecklingsprojekt.

Foto : Annette Rosati
Svenska kobanken
Foto : Annette Rosati
Svenska getbanken
Foto : Annette Rosati
Trädodling
Foto : Annette Rosati
Fadderverksamheten
Foto : Annette Rosati
BAM, Bishozi Art Movement
Foto : Annette Rosati
Vattenprojektet
Foto : Annette Rosati
Hönsprojektet
Foto : Annette Rosati
VUXENUTBILDNING I BISHOZIPROJEKTEN
Foto : Åse Stolt
Bishozi fathers association
Foto : Nicholus Twesigye
Bishozi culture centre
Foto : Annette Rosati
Matafari tegelstenstillverkning
Foto : Annette Rosati
Plantodlings­projektet
Foto : Annette Rosati
Bishozi primary school
Foto : Annette Rosati
Bishozi sisters

  Om BIP

  BIP, är en demokratisk, ideell och allmännyttig kulturförening, som grundades i Ödsmål, Stenungsund 1997.

  Föreningens syfte och mål är att initiera och driva nyskapande kulturutvecklingsprojekt, med tyngdvikt på jämställdhet och hållbar utveckling, som kan ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas, både som enskilda individer och tillsammans med andra, vilket i förlängningen bidrar till att hela samhällsstrukturer förändras.

  Vi driver för närvarande, tillsammans med vår partnerorganisation i Uganda, Bishozi National Organisation, BNO, projekt i 20 byar, som finns i Ibanda, Kiruhura, Kamwenge, Buhweju, Kazo och Kyegwegwa distrikten i sydvästra Uganda.

  Alla grupper i de olika projektbyarna, som ansöker om att vara med i BNO, bildar föreningar med styrelse och stadgar och har ett medlemsantal på c:a 150 medlemmar.

  Foto : Louise Lundqvist

  Under workshoppen framgick det tydligt i kvinnornas bilder och gruppsamtal att om de började studera och samarbeta i olika inkomstbringande kulturprojekt, så skulle de kunna minska fattigdomen samt öka jämställdheten och förbättra levnadsvillkoren väsentligt i sin by.

  Många utvecklingsprojekt har satts igång allteftersom behoven framkommit. Som exempel kan nämnas Svenska Getbanken och Svenska Kobanken, som är knutna till vuxenutbildning för kvinnor, hönsprojektet för föräldralösa skolbarn, fårprojektet för flickor och olika bygg- vatten- och odlingsprojekt. Dessutom har BIP en fadderverksamhet, som hjälper ensamma barn och ungdomar att kunna gå i skolan och få en bra utbildning.

  Foto : Louise Lundqvist

  Vi inkluderar också och synliggör personer med funktionsnedsättningar genom att bjuda in dem till aktiviteterna tillsammans med alla andra, vilket inte är så vanligt i byarna, där familjer ofta skäms för dem, som avviker från normen, och stänger in dem hemma.

  Tillsammans blir medlemmarna i våra projektbyar, som tidigare uteslutits från att ta del av ekonomiska, sociala och politiska aktiviteter, en starkare röst i samhället.

  Ju fler vi blir desto mer kan vi påverka beslutsfattarna och demokratiska förändringar blir möjliga att genomföra.

  Vi följer FN:s agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

  Foto : Annette Rosati

  För att få klarhet i de verkliga behov, som finns, har vi använt olika frigörande uttrycksmedel som musik och bild. Arbetet bygger på deltagarnas kreativitet och genomsyrar allt,som försiggår i våra projekt. Detta gav sig uttryck för första gången i byn Bishozi i januari 2004, när de marginaliserade kvinnorna i byn målade tillsammans, under konstnärlig ledning, med temat ”Hur kan vi själva förbättra våra levnadsvillkor i framtiden”.

  Foto : Annette Rosati

  Allt vårt arbete är långsiktigt, men ibland gör vi enskilda nedslag såsom kreativa workshoppar och kulturevenemang. Dessa har så småningom fått samlingsnamnet Bishozi Art Movement, BAM, som under årens lopp bl.a. banat väg för ett flertal verksamheter, som tidigare var förbjudna, för kvinnor och flickor, men idag pågår i byarna. T.ex. cykelskolan, som lär kvinnorna att cykla, visselkörer (eftersom kvinnor tidigare kopplats ihop med djävulen om de visslade), damfotboll och trädklättring, som ansetts okvinnligt, och därför inte tillåtits, och kyckling äter nu alla till middag, (det fick inte kvinnor lov att äta tidigare). Detta har tagit udden av bakomliggande orsaker som häxeri, trolldom och förlegade stamregler, som tidigare stoppat kvinnors och flickors möjligheter till frihet.

  Foto : Annette Rosati
  Foto : Annette Rosati